• H. P. STEENHUIS VOORWAARDEN/HUUROVEREENKOMST
 • Artikel 1
 • De huur is gesloten voor minimaal één jaar, of minder, indien de huurder de gehuurde piano of een andere piano of vleugel bij de verhuurder koopt. Huurder heeft de mogelijkheid om twee maal de huurovereenkomst met één jaar te verlengen tot een maximale termijn van in totaal drie jaar. We verhuren uitsluitend piano’s aan beginnende pianospelers en binnen een straal van 75 km om Glimmen (Groningen)
 • Artikel 2
 • Bij het verstrijken van de in Artikel 1 bedoelde tijd wordt de huurovereenkomst verlengd, tenzij de huurovereenkomst door één der partijen met inachtneming van een termijn van ten minste drie weken voor dit verstrijken is opgezegd.
 • Artikel 3
 • Wordt de huurovereenkomst niet door één der partijen overeenkomstig het in Artikel 2 bepaalde opgezegd, dan wordt de huurovereenkomst bij het verstrijken van de in Artikel 1 bedoelde tijd verlengd voor één jaar, tenzij daarmee de maximale termijn van in totaal drie jaar als bedoeld in Artikel 1 wordt overschreden.
 • Artikel 4
 • Bijzondere transporten (trappen, takelen, tussentijds verhuizen e.d.) worden door de verhuurder extra in rekening gebracht aan de huurder. Verhuur is alleen mogelijk in een straal van 100 km gerekend vanaf Glimmen. Buiten deze straal alleen in overleg. Dit i.v.m. onderhoud tijdens de huurperiode.
 • Artikel 5
 • De huurprijs wordt als een automatische incasso betaling, zonder enige schuldvergelijking aan de verhuurder voldaan. De huurprijs is inclusief omzetbelasting.
 • Artikel 6
 • Indien de huurder het gehuurde koopt, volgt de volgende verrekening:
 • Aan het einde van het 1e jaar krijgt de huurder 100% van één jaar betaalde huur terug.
 • In of aan het einde van het 2e jaar krijgt de huurder 80% van de in het 1e en 2e jaar betaalde huur terug.
 • In of aan het einde van het 3e jaar krijgt de huurder 70% van de in het 1e, 2e en 3e jaar betaalde huur terug.
 • De gehuurde piano kan kosteloos (mits gelijkvloers) omgeruild worden voor een ander instrument, mits hoger in aanschafprijs. Uitgesloten van deze regeling is het model piano wat u in eerste instantie heeft gehuurd.
 • De verrekening vindt plaats op basis van de aankoopprijs zoals vermeld op de voorzijde van dit contract.
 • Artikel 7
 • Indien in de 2e of 3e huurperiode de verkoopprijs voor het einde van de 12e huurmaand is bereikt, dan zal in het tweede of derde jaar de verrekening plaatsvinden zoals in Artikel 6 vermeld.
 • Artikel 8
 • Huurder is gehouden goed voor het gehuurde te zorgen en het te onderhouden. Huurder is verplicht het gehuurde minimaal eenmaal per jaar te laten stemmen door verhuurder. De kosten voor deze periodieke stemming komen, voor zover het een overeenkomst van langer dan één jaar betreft, in het tweede en derde jaar voor rekening van huurder.
 • Artikel 9
 • Het is de huurder verboden het gehuurde aan derden in gebruik te geven, als onderpand te gebruiken of in eigendom over te dragen. Het gehuurde mag niet zonder toestemming van de verhuurder worden vervoerd buiten het adres als genoemd in het huurcontract. Een adreswijziging van de huurder en het gehuurde moet direct aan de verhuurder gemeld worden
 • Artikel 10
 • De huurder is aansprakelijk voor alle grove schade, hoe ook genaamd, en hoe ook veroorzaakt aan het gehuurde, ook al is deze toegebracht of ontstaan door geweld van buiten af, ongeacht of deze het gevolg is door toedoen van derden.
 • Artikel 11
 • In alle gevallen waarin:
 • de huurder in gebreke blijft, na in gebreke te zijn gesteld, in het betalen van een of meer termijnen,
 • de huurder enige verplichting uit deze overeenkomst niet nakomt, en na in gebreke te zijn gesteld, nalatig blijft,
 • de huurder in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient,
 • beslag op het geheel of gedeelte van zijn vermogen, of op het gehuurde wordt gelegd,
 • de huurder komt te overlijden,
 • de huurder het gehuurde gebruikt of laat gebruiken voor een ander doel dan bestemd,
 • het gehuurde verloren gaat, door welke oorzaak dan ook, diefstal en verduistering daaronder begrepen, zal de huurovereenkomst zijn ontbonden, en heeft de verhuurder het recht op volledige schade vergoeding. Daarnaast kan zij het gehuurde terugnemen, en het gehele huurbedrag alsmede de transportkosten vorderen.
 • Artikel 12
 • Ten laste van de huurder komen de kosten van alle gerechtelijke en buiten rechtelijke maatregelen, welke de verhuurder voor het geldend maken van zijn rechten ingevolge deze overeenkomst nuttig of nodig mocht achten.
 • Artikel 13
 • Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Terug naar piano huren